BGF World Energy Fund | KLASSE D4 (2024)

Voor u verdergaat, verzoeken wij u even de tijd te nemen om deze algemene gebruiksvoorwaarden door te lezen en te accepteren.

Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) klant om informatie in verschillende talen te ontvangen. Als u ondersteuning nodig hebt om de inhoud van deze website goed te begrijpen, raden wij u aan de hulp van uw (financiële) adviseur in te roepen.

Professionals

De term “professionals” wordt op deze website gebruikt om beleggers en dienstverleners aan te duiden die voldoen aan de specificaties voor zowel professionele beleggers als gekwalificeerde beleggers.

Een bezoeker van deze website die kan worden aangemerkt als professionele belegger conform de Markets in Financial Instruments II-richtlijn (2014/65/EU, “MiFID”) en als gekwalificeerde belegger conform de prospectus-verordening (EU) 2017/1129 dient samenvattend in het algemeen te voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

(1) Entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op financiële markten actief te mogen zijn. Onderstaande lijst moet worden gezien als een lijst van alle vergunninghoudende entiteiten die de karakteristieke werkzaamheden van de genoemde entiteiten uitoefenen: entiteiten waaraan een lidstaat uit hoofde van een richtlijn vergunning heeft verleend, entiteiten waaraan een lidstaat vergunning heeft verleend of die door een lidstaat gereglementeerd zijn, zonder dat dit uit hoofde van een richtlijn geschiedt, en entiteiten waaraan een derde land vergunning heeft verleend of die door een derde land gereglementeerd zijn:

(a) kredietinstellingen;
(b) beleggingsondernemingen;
(c) andere vergunninghoudende of gereglementeerde financiële instellingen;
(d) verzekeringsmaatschappijen;
(e) instellingen voor collectieve belegging en de beheermaatschappijen daarvan;
(f) pensioenfondsen de beheermaatschappijen daarvan;
(g) handelaren in grondstoffen en grondstoffenderivaten;
(h) plaatselijke ondernemingen;
(i) overige institutionele beleggers;

(2) Grote ondernemingen die op individueel niveau aan twee van de volgende omvangsvereisten voldoen: (i) balanstotaal EUR 20.000.000, (ii) netto-omzet EUR 40.000.000, of (iii) eigen vermogen EUR 2.000.000.

(3) Nationale en regionale overheden, met inbegrip van overheidsorganen die op nationaal of regionaal niveau de overheidsschuld beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB en andere soortgelijke internationale organisaties.

(4) Andere institutionele beleggers wier belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, met inbegrip van instanties die zich bezighouden met de omwisseling van vermogen in effecten of andere financiële transacties.

Wij wijzen u erop dat bovenstaande samenvatting uitsluitend ter informatie wordt verstrekt. Als u niet zeker weet of u zowel kunt worden aangemerkt als professionele belegger conform de MiFID-richtlijn en als gekwalificeerde belegger conform de prospectus-verordening, dient u onafhankelijk advies in te winnen.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Wij verzoeken u deze pagina zorgvuldig te lezen voordat u verdergaat, omdat hier uitleg wordt gegeven over bepaalde beperkingen die door de wet worden opgelegd met betrekking tot de verspreiding van deze informatie en de landen waarin onze fondsen ter verkoop mogen worden aangeboden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle geldende wetten en voorschriften in de rechtsgebieden waarop deze website van toepassing is, en deze na te leven.

Om toegang te krijgen tot onze websites dient u tevens kennis te nemen van de bepalingen in onsPrivacybeleid en hiermee akkoord te gaan.

Wanneer u bevestigd hebt dat u akkoord gaat met de wettelijke bepalingen in dit document en onsPrivacybeleid– door hierboven uw toestemming te geven – plaatsen wij een cookie op uw computer om u bij een volgend bezoek aan deze website of een andere website van BlackRock te herkennen en te voorkomen dat deze pagina steeds weer verschijnt. De cookie verloopt na zes maanden, of eerder als deze informatie ingrijpend wijzigt.

Door te verklaren dat u deze informatie gelezen hebt, verklaart u ook:
(i) ermee akkoord te gaan dat deze informatie elke keer dat u de website voor professionals bezoekt van toepassing zal zijn en dat hierbij ook alle relevante disclaimers, risicowaarschuwingen en andere hier genoemde voorwaarden van toepassing zullen zijn;
(ii) ervoor in te staan dat geen andere persoon dan u de website voor professionals vanaf dezelfde computer en met dezelfde inloggegevens die u op dit moment gebruikt, zal bezoeken.

De fondsen die op de pagina’s van deze website beschreven worden, worden beheerd en geadministreerd door bedrijven binnen de BlackRock Group en mogen alleen in bepaalde rechtsgebieden verhandeld worden. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften van het land waarin u woonachtig bent. Meer informatie is beschikbaar in het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie of andere rechtsgeldige documenten voor elk fonds.

Dit vormt geen aanbod of uitnodiging om aandelen te kopen of te verkopen van een van de fondsen die op deze website genoemd worden, door wie dan ook in enig rechtsgebied waar een zodanig aanbod, uitnodiging of distributie onwettig zou zijn of waarin de persoon die een dergelijk aanbod of uitnodiging doet niet bevoegd is om dat te doen of aan iemand aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of uitnodiging te doen.

De beschreven fondsen zijn in het bijzonder niet beschikbaar voor distributie of belegging door Amerikaanse beleggers. De aandelen zullen niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, inclusief latere wijzigingen (de "Securities Act") en mogen niet direct of indirect aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten of in een van haar grondgebieden of bezittingen of gebieden die onder de jurisdictie van de Verenigde Staten vallen of aan of ten behoeve van een Amerikaanse persoon, tenzij het een transactie betreft die niet in strijd is met de Securities Act of enige andere toepasselijke Amerikaanse effecten wetgeving (met inbegrip van en niet beperkt tot enig toepasselijk recht van een van de staten van de Verenigde Staten).

Het is niet en zal niet toegestaan zijn de op deze website beschreven fondsen publiek te distribueren in Canada, aangezien er geen prospectussen voor deze fondsen ingediend zijn bij een commissie voor effecten of bij een regelgevende instantie in Canada of een provincie of gebied daarvan. Deze website is niet bedoeld, en moet onder geen beding opgevat worden, als reclame of een andere stap ter bevordering van een openbaar aanbod van aandelen in Canada. Geen enkele persoon woonachtig in Canada die valt onder de Canadese Income Tax Act kan een overdracht van aandelen in de beschreven fondsen kopen of aanvaarden, tenzij hij of zij volgens de geldende Canadese of provinciale wetgeving gerechtigd is om dit te doen.

Aanvragen om te beleggen in een fonds waarnaar op deze website wordt verwezen, mogen uitsluitend worden gedaan op grond van het aanbiedingsdocument dat betrekking heeft op de specifieke belegging (bijvoorbeeld het prospectus, vereenvoudigd prospectus, Essentiële Beleggersinformatie of andere toepasselijke documentatie).

In het kader van wet- en regelgeving ten aanzien van het witwassen van geld kan aanvullende documentatie voor identificatiedoeleinden nodig zijn wanneer u uw belegging doet. Details hierover zijn opgenomen in het desbetreffende prospectus of in een ander ter zake geldig document.

Wanneer u onzeker bent over de betekenis van bepaalde informatie op deze website, raden wij u aan uw financieel adviseur of een andere professionele adviseur te raadplegen.

De informatie op deze website is onderworpen aan auteursrechten, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. Deze informatie mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd of verspreid, geheel noch gedeeltelijk.

De informatie op deze website wordt te goeder trouw verstrekt, maar noch BlackRock (Netherlands) B.V. (“BNBV”) noch enige persoon kan verklaren of ervoor garant staan, uitdrukkelijk noch impliciet, dat de informatie op deze website accuraat of volledig is en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. BNBV is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie waaronder, en niet beperkt tot, enig verlies van winst of andere schade, hetzij directe of daaruit resulterende schade. Geen enkele informatie op deze website vormt een beleggingsadvies, een fiscaal, een juridisch of enig ander advies.

Wanneer een vordering wordt ingesteld tegen BlackRock door een derde partij met betrekking tot uw gebruik van deze website, stemt u ermee in BlackRock volledig schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schadevergoedingen, kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven), of verplichtingen, die op welke manier dan ook door BlackRock rechtstreeks geleden of opgelopen zijn als gevolg van onjuist gebruik van deze website. Geen van de partijen is enige aansprakelijkheid verschuldigd voor enig verlies of schade die door de andere partij wordt geleden als gevolg van een oorzaak die buiten de redelijke controle valt van de eerste partij, met inbegrip van en niet beperkt tot eventuele stroomuitval.

U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is de wachtwoorden die wij aan u en uw bevoegde medewerkers verstrekken, geheim te houden en te beschermen, en te voorkomen dat dergelijke wachtwoorden publiekelijk bekend worden. Indien een of meer van deze wachtwoorden bekend worden bij iemand anders dan uzelf of uw bevoegde medewerkers, dient u dit betreffende wachtwoord of deze wachtwoorden onmiddellijk te veranderen door gebruik te maken van de functie die hiertoe op de website beschikbaar is.

Het is mogelijk dat u door het aanklikken van bepaalde koppelingen op deze website naar een website gaat die buiten de verantwoordelijkheid van BNBV gaat. Hierbij kunt u op een website komen van een organisatie die niet gereglementeerd is. BNBV heeft geen van deze websites onderzocht en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch voor de diensten, producten of informatie die via deze websites aangeboden worden.

BNBV is niet aansprakelijk voor fouten in het overbrengen van gegevens, zoals verlies, beschadiging of verminking van gegevens, van welke aard ook, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – enigerlei directe, indirecte of daaruit resulterende schade, voortvloeiend uit het gebruik van de hierin geboden diensten.

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

BlackRock heeft niet overwogen of de hier genoemde belegging aansluit bij uw behoeften en risicotolerantie. De hier gegeven informatie is slechts een samenvatting. Beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat beschikbaar is bij de beheerder.

Om u te beschermen worden telefoongesprekken en/of elektronische communicatie die leiden tot of kunnen leiden tot transacties, opgenomen of opgeslagen.

Alvorens te beleggen dienen beleggers de aanbiedingsdocumenten zorgvuldig te lezen, met name wat betreft nadere informatie over de risicofactoren.

Wij wijzen u erop dat sommige fondsen van BlackRock afgescheiden activa hebben, terwijl andere fondsen tot een specifieke vennootschap behoren, zonder afgescheiden activa. Voor BlackRock fondsen zonder gescheiden aansprakelijkheid tussen de (sub)fondsen, geldt dat indien het betreffende BlackRock fonds niet in staat is uit de aan dit fonds toebehorende activa aan zijn verplichtingen te voldoen, het tekort kan worden gecompenseerd uit de activa van de andere BlackRock fondsen binnen dezelfde vennootschap. Wij verwijzen u naar het prospectus en/of andere relevante documenten van elk fonds voor verdere informatie hierover.

De hier geuite visies weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van BlackRock als geheel of een bepaald onderdeel van BlackRock; ze vormen tevens geen beleggingsadvies of andersoortig advies.

Alle hier vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn.

Deze website wordt aangeboden en beheerd door BlackRock (Netherlands) BV, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De volgende koppeling biedt toegang tot de website van de AFM:www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nr. 17068311. Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V. BTW-nr. 007883250. Verzoeken om algemene informatie over deze website kunnen gericht worden aan:EMEAwebmaster@blackrock.com. Dit e-mailadres dient niet gebruikt te worden voor vragen en verzoeken met betrekking tot beleggingen.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

As a financial professional with extensive expertise in investment management and financial regulations, I bring a wealth of knowledge to the discussion of the concepts mentioned in the provided article. My experience includes in-depth understanding of financial markets, regulatory frameworks, and investment strategies.

Now, let's break down the key concepts mentioned in the article:

 1. Professionals:

  • The term "professionals" is used on the website to refer to investors and service providers who meet the criteria for both professional and qualified investors.
  • Professional investors are those who, according to the MiFID II directive and prospectus regulation, must meet specific criteria such as being entities licensed or regulated to operate in financial markets.
 2. Criteria for Professional Investors:

  • The criteria for being classified as a professional investor include entities such as credit institutions, investment firms, regulated financial institutions, insurance companies, collective investment institutions, pension funds, commodity traders, local businesses, and other institutional investors.
  • Additionally, large companies meeting certain financial thresholds can also be considered professional investors.
 3. National and Regional Governments:

  • National and regional governments, including government bodies managing government debt at national or regional levels, central banks, and international organizations like the World Bank, IMF, ECB, and EIB, are categorized as professional investors.
 4. Other Institutional Investors:

  • This category includes institutional investors whose primary activity involves investing in financial instruments, including entities engaged in asset conversion into securities or other financial transactions.
 5. Distribution of Funds:

  • The article emphasizes that the funds described on the website are managed by companies within the BlackRock Group and may only be traded in specific jurisdictions.
  • Investors are advised to be aware of and comply with the laws and regulations in their respective countries.
 6. Restrictions on Offering in Certain Jurisdictions:

  • The funds mentioned on the website are not intended to be offered or sold to U.S. investors, and the shares will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933.
  • Similar restrictions exist for Canada, and the website explicitly states that the funds are not available for public distribution in Canada.
 7. Disclaimer and Risk Warnings:

  • The article includes risk warnings, emphasizing that the value of investments and income can vary, and past performance is not indicative of future results.
  • Changes in currency exchange rates can impact the value of investments significantly.
 8. Legal and Copyright Information:

  • The website provides legal disclaimers, stating that the information is subject to copyright, and users are not allowed to reproduce, copy, or distribute it without permission.
 9. Liability and Indemnification:

  • Users are reminded of their responsibility to indemnify BlackRock for any losses or damages resulting from misuse of the website.
  • Neither party is liable for losses or damages caused by factors beyond their reasonable control.
 10. Security Measures:

  • Users are instructed to keep passwords confidential, and any unauthorized access should prompt an immediate password change.
  • BlackRock records and stores communications that may lead to or result from transactions for protection purposes.

In conclusion, the article covers essential concepts related to investment professionals, regulatory compliance, fund distribution, legal disclaimers, risk warnings, and security measures, providing a comprehensive guide for users engaging with BlackRock's financial products and services.

BGF World Energy Fund | KLASSE D4 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6269

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.